Korisničko ime: Lozinka:

Dobrodošli na SerbianMeteo Forum


Prisutni ste kao gost. Da biste imali pristup kompletnom sadržaju foruma, diskusijama, koristili pogodnosti slanja privatnih poruke itd, potrebno je da se registrujete KLIKOM OVDE. Posle procesa registracije, putem e-maila koji ste uneli, dobićete link za aktivaciju naloga. Neophodno je uneti validan e-mail. U suprotnom nećemo biti u mogućnosti da vam pošaljemo aktivacioni link.
Ukoliko imate problem u vezi sa registrovanjem ili neki drugi tehnički problem, kontaktirajte nas na office[at]serbianmeteo.com

Autor Tema: Nevreme 21.8.2004.  (Pročitano 4106 puta)

Van mreže pavlovic

  • Moderator
  • ***
  • Poruke: 4.528
  • Starost: 32
  • Lokacija: Chicago, Illinois
Nevreme 21.8.2004.
« poslato: 08. Decembar 2008. u 11:28 »
Prvo da kažem da se ovoga nevremena ne sećam (taj avgust je bio pun briga).No,čitajući članke,gledajući Ogimet,čini mi se da je ovo bilo jedno od jačih nevremena u poslednjih par godina.Spominje se da je u pojedinim delovima Beograda padao krupan grad,da li neko zna veličinu?
Evo Ogimeta i panela za 21.8. termin 12z i 22.8. termin 00z.I članci.I u Vojvodini je bilo žestoko,po pisanju novina dva oblaka su pravila haos,jedan je ušao iz Hrvatske,drugi iz Republike Srpske.

GRAD PU­STO­ŠIO SR­BI­JOM
E.V.N., 22.08.2004 19:48:52    

JA­KA ki­ša, grad ve­li­či­ne ja­je­ta, gr­mlja­vi­na i olu­ja pro­tut­nja­li u su­bo­tu uve­če ve­li­kim de­lom Sr­bi­je. Let­nje ne­vre­me, ka­ko ga me­te­o­ro­lo­zi na­zi­va­ju, po­či­ni­lo je ve­li­ku šte­tu, a sa­mo su po­je­di­ni de­lo­vi Sr­bi­je bi­li po­šte­đe­ni. Stra­da­le su nji­ve jer je grad uni­štio mno­ge use­ve po Voj­vo­di­ni, pu­ca­li su pro­zo­ri, iz­lo­zi, šo­fer­šajb­ne, kro­vo­vi auto­mo­bi­la, ve­tar je ču­pao dr­ve­će...
U po­je­di­nim de­lo­vi­ma Be­o­gra­da, za sve­ga dva sa­ta, na­pa­da­lo je i do 50 li­ta­ra vo­de po kva­drat­nom me­tru! Pr­vo gr­o­mo­vi, za­tim mu­nje, pa on­da pro­va­la obla­ka. Uli­ce pre­sto­ni­ce su se pre­tvo­ri­le u či­ta­va je­ze­ra, sa­o­bra­ćaj je stao jer su mno­gi vo­za­či mo­ra­li zbog bu­ji­ce da is­klju­če mo­to­re. Li­či­lo je na po­top! Le­te­lo je đu­bre i kon­tej­ne­ri, sa mno­gih ku­ća pa­da­li su cre­po­vi, a sa gra­di­li­šta i me­tal­ne ogra­de. U mno­gim na­se­lji­ma je pa­dao kru­pan grad.
Sna­žan na­let ki­še pro­u­zro­ko­vao je po­ve­ćan broj sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća, pa je ta­ko tog da­na, za­be­le­že­no 58 ude­sa, od to­ga 50 sa ma­te­ri­jal­nom šte­tom. U osam ne­zgo­da tro­je lju­di je lak­še, a se­dam te­že po­vre­đe­no.
Za va­gr­o­ga­sce je bi­lo pu­ne ru­ke po­sla. Nji­ho­ve eki­pe su iz­la­zi­le na te­ren vi­še ne­go obič­no, naj­če­šće zbog po­to­plje­nih pro­sto­ri­ja. Ka­ko sa­zna­je­mo i u ovom ne­vre­me­nu naj­kri­tič­ni­je obla­sti bi­le su Kr­nja­ča i Bor­ča, od­no­sno ona na­se­lja u ko­ji­ma ni­je re­gu­li­sa­no oti­ca­nje po­vr­šin­ske vo­de.
- U ne­de­lju smo ukla­nja­li po­lo­mlje­ne gra­ne i iz­va­lje­na sta­bla u Stru­mič­koj, Šek­spi­ro­voj i Užič­koj uli­ci. Bi­lo je po­sla za na­še rad­ni­ke u Bu­le­va­ru mi­ra i Uli­ci Ra­do­ja Da­ki­ća - re­kao nam je Du­le Pe­tr­o­vić iz de­žur­ne slu­žbe JP "Ze­le­ni­lo Be­o­grad".
Iako je vre­men­ska prog­no­za na­ja­vlji­va­la sa­mo lo­kal­ne plju­sko­ve, ova­kve pro­va­le obla­ka su, ka­žu struč­nja­ci, uobi­ča­je­ne u ovom pe­ri­o­du.
- Su­bot­nje ne­vre­me pro­u­zro­ko­va­no je na­glim do­la­skom hlad­ne va­zdu­šne ma­se iz prav­ca se­ve­ro­za­pa­da, što je do­ve­lo do na­glog uz­di­za­nja to­plog va­zdu­ha, ko­ji je bio na na­šem pod­ruč­ju u pe­tak i su­bo­tu - ob­ja­snio nam je Bran­ko Spa­ra­va­lo, di­plo­mi­ra­ni in­že­njer me­te­o­ro­lo­gi­je.
M. MR­ĐEN - Z. RA­KIĆ

NA­STRA­DA­LO PO­VR­ĆE
IGOR Kur­jač­ki, po­kra­jin­ski se­kre­tar za po­ljo­pri­vre­du, ob­i­šao je ju­če gra­dom po­go­đe­ne op­šti­ne u Bač­koj i Ba­na­tu.
- Naj­vi­še su na se­ve­ru stra­da­le ose­tlji­ve kul­tu­re, pa­pri­ka, pa­ra­dajz, vi­no­gra­di - re­kao je Kur­jač­ki. - Na ku­ku­ru­zu ne­ma ve­ćih ošte­će­nja, dok je so­ja po­le­gla i ot­pa­lo je li­šće. Li­šće je po­ki­da­no i na še­ćer­noj re­pi, i ako na­sta­vi ki­šno vre­me, mo­glo bi da do­đe do sma­nje­nja še­će­ra u re­pi, ali ne i do sma­nje­nja pri­no­sa.
Znat­no ve­ću šte­tu na­neo je dru­gi gra­do­no­sni oblak, is­ta­kao je Kur­jač­ki, ko­ji je, pre­ma snim­ci­ma sa ra­da­ra, u Sre­mu za­hva­tio pod­ruč­je ve­će od 10.000 hek­ta­ra.
- Ka­da obi­đe­mo te­ren i pro­ce­ni­mo šte­tu, ve­ro­vat­no će­mo upu­ti­ti zah­tev re­pu­blič­kom Fon­du za bor­bu pro­tiv ele­men­tar­nih ne­po­go­da, da po­mog­nu gra­dom ošte­će­na pod­ruč­ja - za­klju­čio je Kur­jač­ki.

ODU­VA­NI KRO­VO­VI
OLUJ­NI ve­tar pra­ćen gra­dom ve­li­či­ne ja­je­ta, u su­bo­tu po­sle 20 ča­so­va na­pra­vio je dar-mar u No­vom Mi­lo­še­vu, naj­ve­ćem se­lu op­šti­ne No­vi Be­čej. Za ma­nje od 10 mi­nu­ta u de­lu se­la zva­nom Kar­lo­vo raz­lu­pan je crep na oko 600 ku­ća, a stra­da­li su i pro­zo­ri i ro­let­ne. Pre­ma pr­vim pro­ce­na­ma sa­mo na stam­be­nim i po­moć­nim objek­ti­ma, šte­ta iz­no­si vi­še od 25 mi­li­o­na di­na­ra.
Kar­lo­vo je ina­če si­ro­ma­šni­ji deo No­vog Mi­lo­še­va i mno­gi me­šta­ni bez po­mo­ći lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i ši­re za­jed­ni­ce ne­će us­pe­ti da do zi­me po­kri­ju ku­će. U Uli­ci Uskoj 21/a Mir­ja­na Jor­gin po­ka­zu­je pla­fon ko­ji je pao na­kon što je ve­tar od­neo crep i u ku­ću pro­dr­la ki­ša.
U ne­de­lju po­sle­pod­ne sa­stao se Sa­vet Me­sne za­jed­ni­ce No­vo Mi­lo­še­vo, a ru­ko­vod­stvo se­la na­lo­ži­lo je da se naj­pre po­pi­še šte­ta. Zbog ja­ke ki­še ko­ja je pa­da­la u ne­de­lju, me­šta­ni ni­su mo­gli da obi­đu atar ali se pri­ča da je stra­da­lo do­sta par­ce­la pod ku­ku­ru­zom i sun­co­kre­tom.
Sl. P.

RA­KE­TA­MA BRA­NI­LI PO­LjA
DVA gra­do­no­sna obla­ka, prek­si­noć su za­tam­ni­la ne­bo nad Voj­vo­di­nom, i u mno­gim op­šti­na­ma pro­u­zro­ko­va­la ve­li­ke šte­te na use­vi­ma, ali i gra­đe­vin­skim objek­ti­ma. Pro­tiv­grad­na od­bra­na dej­stvo­va­la je od 17 do 23 ča­sa.
- Je­dan gra­do­no­sni oblak ušao je u Voj­vo­di­nu iz prav­ca Hr­vat­ske, sa se­ve­ra, kod Odža­ka - objsnio je Đor­đe Kar­dul, po­moć­nik di­rek­to­ra Re­pu­blič­kog hi­dr­o­me­te­o­ro­lo­škog za­vo­da. - Iz 60 pro­tiv­grad­nih sta­ni­ca u 13 op­šti­na, ko­li­ko je za­hva­tio ovaj oblak, is­pa­lje­no je 311 ra­ke­ta.
Ipak, grad je šte­te na­neo u op­šti­na­ma Ku­la i Vr­bas. Naj­vi­še je, pre­ma pr­vim i ne­pot­pu­nim re­zul­ta­ti­ma, stra­da­lo po­vr­će, šte­ta se od op­šti­ne do op­šti­ne kre­će od 30 do 100 od­sto.
- Dru­gi oblak sti­gao je iz Re­pu­bli­ke Srp­ske, za­hva­tio je "ćo­šak" Sre­ma, kre­tao se ju­žnom stra­nom Voj­vo­di­ne, pre­ma Be­o­gra­du - na­gla­sio je Kar­dul. - Ov­de je iz 80 pro­tiv­grad­nih sta­ni­ca, u 13 voj­vo­đan­skih op­šti­na, Bo­ga­ti­ća i Be­o­gra­da, is­pa­lje­no 357 ra­ke­ta.
B. LA­ĆA­RAK

PU­CAO CREP I PRO­ZO­RI
(TAN­JUG) - Oluj­no ne­vre­me na­ne­lo je ve­li­ke šte­te use­vi­ma, vo­ću, po­vr­ću i gro­žđu u op­šti­na­ma Ru­ma i Pe­ćin­ci.
Po­lu­pa­ni su i cre­po­vi na kro­vo­vi­ma i sta­kla na pro­zo­ri­ma mno­gih zgra­da.
Naj­ve­ću šte­tu oluj­ni ve­tar i grad na­ne­li su ku­ku­ru­zu, sun­co­kre­tu i so­ji. Naj­vi­še su stra­da­li Bu­đa­nov­ci, To­var­nik, Pe­ćin­ci i još ne­ka me­sta.

LED OB­RAO KU­KU­RUZ
PR­NjA­VOR - Oluj­no ne­vre­me za­hva­ti­lo je u su­bo­tu po­sle­pod­ne i uve­če i ve­ći deo pr­nja­vor­ske op­šti­ne. Jak ve­tar, ki­ša i grad na­ne­li su ve­li­ku šte­tu po­ljo­pri­vred­nim kul­tu­ra­ma, na­ro­či­to ku­ku­ru­zu u se­ver­nom de­lu op­šti­ne.
Uni­šten je i rod u voć­nja­ci­ma, a ošte­će­ni su i lo­kal­ni pu­te­vi, elek­tro i te­le­fon­ska mre­že.
B. R.PA­LA SKE­LA
SREM­SKA MI­TR­O­VI­CA, (Tan­jug) - Oluj­no su­bot­nje ne­vre­me za­hva­ti­lo je u dva ma­ha Srem­sku Mi­tro­vi­cu - i oko­li­nu, a pa­lo je vi­še od 30 li­ta­ra ki­še po kva­drat­nom me­tru.
U cen­tru gra­da sru­ši­la se gvo­zde­na ske­la ko­ja je bi­la po­sta­vlje­na ra­di re­no­vi­ra­nja sa­mo­po­slu­ge, pa je po­li­ci­ja u tom de­lu mo­ra­la da re­gu­li­še sa­o­bra­ćaj.

http://www.novosti.rs/code/navigate.php?Id=10&status=jedna&vest=66691&datum=2004-08-22

Posle obilnih padavina tokom subotnje noći bilo je posla preko glave za komunalce, elektrodistribuciju, policiju i vatrogasce

Strašna oluja prodrmala ceo grad,
padalo drveće, ba ndere, semafori

Širom grada popravljani su strujni vodovi, krpile se rupe na putevima, sređivali se odvodi za kanalizaciju i pomagali licima koja su nastradala u nevremenu. I dok je Beograd mirno spavao, ljudi iz komunalnih službi proveli su još jednu besanu noć

Beograd je ponovo stao! Nevreme koje je preksinoć pogodilo prestonicu izazvalo je potpuni haos, ali u toku jučerašnjeg dana komunalne ekipe su sređivale ulice, uklanjale oborena stabla drveća, popravljale kvarove i električnu mrežu... Iako su meteorolozi za subotu veče najavili osveženje sa lokalnim pljuskovima, ono što je zadesilo grad više je ličilo na monsunske kiše karakteristične za Aziju i ekvatorijalnu Afriku.

Vetar je duvao brzinom blizu 130 kilometara na čas, čupao je drveće, a na ulice su padale bandere, strujni kablovi... Saobraćaj je na mnogim mestima bio zaustavljen. Voda je tekla gradskim ulicama, a kod pojedinih podvožnjaka dostigla dubinu i do metar.

Među najugroženijim delovima grada bili su Dorćol, Mostarska petlja, Višnjica, okretnica u naselju Medaković i područje kod Glavne železničke stanice.
      

Zapušeni slivnici

Beogradske ulice bile su preplavljene. Voda je na pojedinim mestima bila duboka i do metra. Većina podvožnjaka u gradu su bili potopljeni, a slivnici zapušeni tako da voda nije imala kuda da otiče. U pojedinim delovima grada kanalizacija se izlila, a ulicama su plutale fekalije.
      
   
   

Brzo po završetku oluje saobraćaj se normalizovao, a u toku jučerašnjeg dana putnike su umesto tramvaja na liniji 3 prevozili autobusi. Ekipe "Beograd puta" krpile su rupe na ulicama, a radnici JKP "Vodovod i kanalizacija" sređivali su odvode za kanalizaciju. U "Kotežu" pala je strujna mreža, pa je Elektrodistribucija "Beograd" ceo dan sanirala kvar, a morale su da im pomognu ekipe JKP "Zelenilo Beograd" koje su sklanjale i sekle oborena drveća.

Iako se još uvek ne može pretpostaviti kolika je šteta sinoćne oluje bilans je otprilike sledeći:
na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke ulice- palo je drvo
kod Nebojša kule, u Bulevaru kralja Aleksandra i Omladinskih brigada - drvo se srušilo na ulicu i zatvorilo saobraćaj
kod Dunavskog keja- palo drvo i uništilo desetak automobila
Jurija Gagarina 102 - palo drvo na "Audi"
na Topčideru - prekinuta tramvajska mreža
29. novembra, Palmotićeva, Nemanjina- vetar naneo kontejnere na kolovoz
Cvijićeva- voda dublja od pola metra, nije imala kud u kanalizaciju, sve je bilo zapušeno
kod Cvetkove pijace- semafor i ulična rasveta u mraku.
na Auto komandi- kola stala svuda po putu, a jedna kola ka pravcu autoputa ka Nišu zastala u vodi od preko metar.
u Nemanjinoj 30 - pala metalna ograda na sred ulice
u blizini Rakovičkog puta - pala strujna mreža
u Visokog Stevana 29- limeni krov dužine 9 metara i širine 70 santimetara pao sa kuće
u Pančićevoj - kabal je pao sa bandere pa je opasnost da neko strada bila velika.
Skenderbegova ulica- ceo prolaz ka "25. maju" bio pod vodom dubokom metar
u Vodovodskoj 118 na Belim vodama izlila se kanalizacija i na ulici je bilo svačega
u Drajzerovoj - u dispanzeru je voda uništila krov.

http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2004/08/23/srpski/BG04082201.shtml


Van mreže Amaterko

  • **
  • Poruke: 1.625
  • Lokacija: Novi Beograd
    • METEOLOGOS - svet meteorologije
Re: Nevreme 21.8.2004.
« Odgovor #1 poslato: 05. Februar 2009. u 00:16 »
Ja pamtim mnoge jake prodore, a ovaj je bio jedan od jačih za poslednjih 20 godina. Te večeri je na Vračaru registrovan udar vetra od čak 31.3 m/s... :-[

Inače, generalno posmatrajući, 2004. godina je bila karakteristična po većoj učestalosti javljanja burnijih prodora u odnosu na neku normalu. A i 2005. godina je bila dosta zanimljiva po pitanju učestalosti i jačine prodora u ove naše krajeve... ;)
AMATERKO => istraživač - saradnik BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE
METEOLOGOS - svet meteorologije
http://www.meteologos.rs/


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18